Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 12

Vietos veiklos grupė Nemunas

Nuo 2024-04-02 d. 10 val. iki 2024-05-03 d. 15 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Remiamos veiklos: naujų darbo vietų kūrimas. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 62000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 62000,00 Eur. Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Kvietimo dokumentacija čia.

Scroll to Top
Skip to content