Visuotinis narių susirinkimas 2022-09-26 d.

VVG „Nemunas“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2022-09-26 d. (pirrmadienį), 16 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda visiems nariams bus išsiųsta el. paštu atstovaujantiems asmenims. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją). Darbotvarkė:

  1. Dėl VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategijos pakeitimo.

Kviečiame VVG narius aktyviai dalyvauti.

Baigiamas įgyvendinti projektas „Virtuvė mus jungia“

VVG „Nemunas“ baigia įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Virtuvė mus jungia“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001.

Projekto metu vyko 2 kulinarinio paveldo dirbtuvės:

  1. VVG „Nemunas“ teritorijoje kulinarinio paveldo dirbtuvės vyko 2021 m. rugpjūčio 13-15 dienomis. Dalyvavo 14 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 13 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų. Buvo pristatomas savo teritorijų kulinarinis paveldas, ieškota panašumų ir skirtumų, kartu dalyvauta kulinarinio paveldo edukacijose, atrenkami patiekalai, kurie vėliau įtraukti į kulinarinio paveldo receptų rinkinį, pasirengta maisto gaminimo edukacijoms, kurios vyko trečiąją dirbtuvių dieną Veliuonoje. Vakarais vyko vakaronės, kuriose buvo pristatomos krašto tradicijos bei kultūra, veiklų aptarimas.
  2. VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijose kulinarinio paveldo dirbtuvės vyko 2021 m. rugsėjo 13-16 dienomis (po 2 dienas kiekvienoje VVG). Dalyvavo 12 asmenų iš VVG „Nemunas“ ir 26 asmenys iš VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų. Buvo pristatomas savo teritorijų kulinarinis paveldas, kartu gaminti VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų krašto tradiciniai patiekalai, atrenkami patiekalai, kurie vėliau įtraukti į kulinarinio paveldo receptų rinkinį. Vakarais vyko vakaronės, kuriose buvo pristatomos krašto tradicijos bei kultūra, veiklų aptarimas.

VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje 2022 m. birželio 18-19 dienomis vyko konferencija, pristatanti kulinarinį paveldą ir projekto rezultatus. Dalyvavo 16 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 31 iš VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų. Antrąją dieną renginyje, skirtame vietos bendruomenėms ir svečiams, projekto dalyviai pristatė projekto rezultatus, savo krašto kulinarinį paveldą, rengė maisto gaminimo edukacijas, dalyvavo geriausių patiekalų varžytuvėse.

Projekto metu buvo atrinkta 15 receptų ir parengtas kulinarinio paveldo receptų rinkinys lietuvių ir lenkų kalbomis – 300 kompl. Elektroninę rinkinio versiją galima atsisiųsti iš čia.

Nuotraukos VVG „Nemunas“ Facebook paskyroje https://www.facebook.com/vvgnemunas/photos

Virtuvė mus jungia – išvyka į Lenkiją

VVG Nemunas įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Virtuvė mus jungia“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001. 2021 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. vyko kulinarinio paveldo dirbtuvės, kuriose dalyvavo Jurbarko rajono gyventojai ir mūsų partnerių iš VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ (Lenkija) teritorijų atstovai. Vyko įvairios edukacijos, ekskursijos, diskusijos ir pan.
2022 m. birželio 17-21 d. bus paskutinė projekte numatyta išvyka į VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ teritoriją Lenkijoje, kurios metu vyks edukacijos, konferencija, lietuviškos virtuvės pristatymas. Kviečiame prisijungti prie mūsų. Kelionė, nakvynė, maitinimas, edukacijos – NEMOKAMAI.
Būtinos sąlygos dalyviui: būti deklaravusiam gyvenamąją vietą Jurbarko rajono kaimo teritorijoje.

Visuotinis narių susirinkimas 2022-04-20 d.

VVG „Nemunas“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2022-04-20 d., 15 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda visiems nariams bus išsiųsta el. paštu atstovaujantiems asmenims. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją). Darbotvarkė:

  1. Dėl VVG „Nemunas“ veiklos ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo.
  2. Dėl VVG „Nemunas“ finansinės atskaitomybės už 2021 m. patvirtinimo.

Kviečiame VVG narius aktyviai dalyvauti.

VVG „Nemunas“ finansuojamų vietos projektų paraiškų rengimas

Iki 2022-02-18 d.15 val. vyksta VVG „Nemunas“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Daugiau informacijos rasite čia https://vvgnemunas.lt/kvietimai/.
2022-02-09 d. (trečiadienį) nuo 10 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, adresu Dariaus ir Girėno 120a, Jurbarkas, įvyks informacinis renginys – bendros konsultacijos apie vietos projektų paraiškų rengimą ir pateikimą.
Rekomenduojame iki to laiko savo organizacijoje aptarti projekto idėją, tikslus, rezultatus, susirinkti perkamų prekių ar paslaugų komercinius pasiūlymus, pabandyti užsipildyti vietos projekto paraišką.
 
P.S. Renginyje bus galima dalyvauti tik dėvint respiratorių.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

Nuo 2022-02-21 d. 10 val. iki 2022-03-28 d. 15 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šiai VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonei „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 207975,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75000,00 Eur.

Kvietimo dokumentacija čia.

Informacinis renginys 2021-01-12 d.

Kviečiame 2021-01-12 d. (trečiadienį) nuo 15 val. į informacinį renginį, kuriame bus pristatytas VVG „Nemunas“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas ir priemonės:
1. Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8;
2. Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;
3. Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10;
4. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.
Renginys vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDFiNjYyNmYtYmI2Mi00NTBjLWFjZmEtYjk4N2E3NzY5M2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea1e4ee6-1225-49e3-9ba1-fd0d985d45f3%22%2c%22Oid%22%3a%22523e619e-5707-4b51-adf3-5f02ad61e199%22%7d 

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

Nuo 2022-01-03 d. 10 val. iki 2022-02-18 d. 15 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  1. Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 34944,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 22000,00 Eur;
  2. Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30149,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 13000,00 Eur;
  3. Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50048,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 15000,00 Eur;
  4. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 114034,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75000,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 229175,00 Eur.

Kvietimo dokumentacija čia.

Kulinarinio paveldo dirbtuvės 2021 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn.

2021 m. rugpjūčio 13-15 dienomis numatoma Smalininkuose vykdyti kulinarinio paveldo dirbtuves. Bendruomenių atstovai iš VVG „Nemunas“, VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ (Lenkija) teritorijų pristatytų savo teritorijų kulinarinį paveldą, ieškotų panašumų ir skirtumų, kartu dalyvautų kulinarinio paveldo edukacijose, būtų atrinkti patiekalai, kurie būtų numatomame išleisti kulinarinio paveldo receptų rinkinyje, pasirengtų maisto gaminimo edukacijoms, kurios vyktų rugpjūčio 15 d. Veliuonos miestelio šventėje.

Analogiškos veiklos numatomos 2021 m. rugsėjo 13-16 dienomis partnerių teritorijoje Lenkijoje.

Kviečiame Jurbarko kaimo bendruomenių, NVO bei verslo atstovus, turinčius žinių apie savo krašto tradicinius valgius ar mėgstančius gaminti dalyvauti projekto veiklose, kurios visos yra nemokamos. Vietų skaičius labai ribotas, todėl norintys dalyvauti turėtų registruotis čia…

Veiklos finansuojamos iš VVG „Nemunas“ įgyvendinamo tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Virtuvė mus jungia (CUU)“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001, lėšų. Daugiau apie projektą https://vvgnemunas.lt/virtuve-mus-jungia-cuu/

VVG PAK patvirtino kvietimo Nr. 6 paraiškas

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu buvo gautos 6 paraiškos, kurioms finansuoti prašoma daugiau beveik 260,0 tūkst. Eur paramos. Naudos – kokybės vertinimo etapą praėjo visi vietos projektai. 2021-05-19 d. įvyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtintos visos paraiškos. Pasibaigus projektų tinkamumo vertinimui, paraiškos bus perduotos Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komiteto vertinimui. Daugiau informacijos čia.
Informaciją apie artimiausius kvietimus galite rasti čia.