„Sumanių kaimų“ projektai

Iki š.m. rugsėjo 15 d. vyko Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10 pagal priemonę „Sumanūs kaimasi“, kodas LEADER-19.2-SAVA-11. Tam buvo skirtos Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument – EURI) lėšos. Norime Jums pristatyti projektus, kurie gavo finansavimą:

  1. Projekto „Diakonijos socialinių paslaugų vystymas ir plėtra“ vykdytojas – Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, partneriai – Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla ir Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla. Projekto vertė – 34531,06 Eur, paramos suma – 27624,84 Eur. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ Smalininkuose ir Skirsnemunėje teikia akredituotas vaikų dienos centrų paslaugos. Per metus Smalininkų ir Skirsnemunės, kurioje įrengtas geoterminis šildymas, dienos centrai sunaudoja apie 38 MWh elektros energijos. Projekto metu ant Smalininkuose esančio pastato numatoma įrengti 29,05 kW saulės elektrinę, kurios gaminama elektra bus naudojama dienos centruose, tai sumažins išlaidas elektrai, padės užtikrinti ir plėtoti teikiamas socialines paslaugas. Be to, įrengus elektrinę, ji pagamins apie 29 MWh „švarios“ elektros energijos ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų sumažėti daugiau kaip 16 t CO2 per metus. Tokių būdu būtų prisidedama ir prie gamtos išteklių tausojimo, šilnamio efekto mažinimo. Projekto partneriai teiks psichologo konsultacijas dienos centrų lankytojams, atrinks vaikus Smalininkuose ir Skirsnemunėje į vaikų dienos centrus socialinės priežiūros paslaugoms gauti.
  2. Projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas kuriant tvarią aplinką Smalininkuose“ vykdytojas – Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, partneriai – Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla ir Smalininkų bendruomenės centras. Projekto vertė – 29780,45 Eur, paramos suma – 24611,94 Eur. Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos baze naudojasi ne tik moksleiviai, bet ir vietos gyventojai (čia vyksta kultūriniai renginiai, sportuojama), o visą vasarą vyksta įvairios stovyklos. Projekto metu ant mokyklos bendrabučio stogo būtų įrengta 29,75 kW saulės elektrinė, kuri aprūpintų valgyklą ir bendrabutį „švaria“ elektros energija, sudarytų sąlygas mokymo ir poilsio bazei veikti ir teikti kokybiškas paslaugas vietos gyventojams su nedidelėmis sąnaudomis ne tik kai veikia katilinė, bet ir vasarą. Per metus būtų pagaminama apie 30 MWh elektros energijos, o išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų sumažėti daugiau kaip 13 t CO2 per metus. Smalininkų bendruomenės centras mokykloje nemokamai galės organizuoti įvairius renginius, o 250 vietos gyventojų sportuoti. Smalininkų pagrindinė mokykla taip pat čia galės nemokamai organizuoti savo mokyklos bendruomenei sportines – edukacines programas.

Nuo 2024-01-02 d. 10 val. iki 2024-02-05 d. 17 val. vėl vyksta kvietimas teikti vietos projektų paraiškas priemonei „Sumanūs kaimai“, todėl kviečiame nevyriausybines organizacijas kartu su biudžetinėmis įstaigomis bendradarbiauti teikiant viešąsias paslaugas ir pasinaudoti finansavimo galimybėmis. Kvietimo dokumentacija čia.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11

Nuo 2024-01-02 d. 10 val. iki 2024-02-05 d. 17 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Sumanūs kaimai“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Remiamos veiklos: socialinių, švietimo, kultūros ir kitų gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, pasitelkiant inovatyvias technologijas bei vietos infrastruktūrą. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 61166,24 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 61166,24 Eur. Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument – EURI) lėšos.

Kvietimo dokumentacija čia.

Kelionė į Sakartvelą 2023 m. spalio mėn.

2023 m. spalio 1-5 d. VVG tinklo 29 narių delegacija vyko į dalykinę kelionę Sakartvele. Kelionės tikslas buvo susipažinti su LEADER projektų veiklomis bei aptarti bendradarbiavimo galimybių. Išvykoje buvo susitikta su Sakartvelo regiono vietos veiklos grupėmis, diskutuota dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo, gerosios praktikos, buvo pristatomi ir lankomi vietos projektai. Iš VVG „Nemunas“ dalyvavo pirmininkas Ramūnas Siniauskas ir administracijos vadovas Arūnas Stasiūnas.

Kelionės ataskaita.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10

Nuo 2023-07-28 d. iki 2023-09-15 d. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas VVG „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonei „Sumanūs kaimai“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Remiamos veiklos: socialinių, švietimo, kultūros ir kitų gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, pasitelkiant inovatyvias technologijas bei vietos infrastruktūrą. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 208 194,60 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 180 000,00 Eur. Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument – EURI) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Kvietimo dokumentacija čia.

Vietos plėtros strategijos pristatymas ir VVG „Nemunas“ narių visuotinis susirinkimas

Kviečiame visus VVG narius, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių ir biudžetinių organizacijų, vietos valdžios ir verslo atstovus į galutinį Vietos veiklos grupės „Nemunas“ 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos pristatymą, kuris vyks 2023-05-26 d. (penktadienį) 16 val. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje adresu Vilniaus g. 4, Jurbarkas.

Norime tinkamai pasiruošti, todėl, planuojantys dalyvauti, užsiregistruokite čia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgEz4oix83hPcIA5a4bitosW5VCkET48mrLJG9RQPDqgJYvw/viewform

Dar galite pateikti pastabas rengiamai strategijai nuo kurios priklausys daugiau kaip 1,2 mln. Eur paskirstymas bendruomeninėms, nevyriausybinėms, biudžetinėms organizacijoms ir verslui. Strategijos projektas ir kita informacija čia: https://vvgnemunas.lt/strategija-2024-2029/

Prieš vietos plėtros strategijos pristatymą 15 val. kviečiame visus VVG „Nemunas“ narius į visuotinį narių susirinkimą. Darbotvarkė: 1. Dėl VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos patvirtinimo.

Išrinkta nauja Valdyba ir pirmininkas

2023-04-20 d. vykusio VVG „Nemunas“ visuotinio narių susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Valdyba:

  • Pilietinės visuomenės atstovai: Aušrinė Mačiulaitytė, Evelina Tamošaitytė, Jolita Bajarūnienė, Lina Lukošienė, Petras Baršauskas;
  • Verslo atstovai: Aurelija Gedminienė, Ramūnas Siniauskas, Inga Balčiuvienė, Lukas Oberauskas;
  • Vietos valdžios atstovai: Ernestas Sinkus, Sigitas Vaitiekūnas.

VVG „Nemunas“ pirmininku išrinktas Ramūnas Siniauskas, jo pavaduotoju Sigitas Vaitiekūnas

Visuotinis VVG „Nemunas“ narių susirinkimas 2023-04-20

Kviečiame visus VVG „Nemunas“ narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2023-04-20 d. (ketvirtadienį) 15 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda ir posėdžio medžiaga visiems atstovams bus išsiųsta el. paštu. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją).

Darbotvarkė:

1. Dėl VVG „Nemunas“ veiklos ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo.

2. Dėl VVG „Nemunas“ finansinės atskaitomybės už 2022 m. patvirtinimo.

3. Dėl VVG „Nemunas“ įstatų keitimo.

4. Dėl VVG „Nemunas“ stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo ir išstojimo, pašalinimo iš narių tvarkos patvirtinimo.

5. Dėl VVG „Nemunas“ valdybos darbo reglamento patvirtinimo

6. Dėl VVG „Nemunas“ valdybos rinkimų.

7. Dėl VVG „Nemunas“ pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimų.

8. Kiti klausimai.

Pradėta rengti nauja vietos plėtros strategija

2022-12-27 d. VVG „Nemunas“ valdybos sprendimu Nr. V-5 pradėta rengti VVG „Nemunas“ 2024-2029 metų vietos plėtros strategija, atitinkanti LEADER programos reikalavimus. Visą informaciją, susijusią su šios strategijos rengimu, rasite čia.

VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas bus finansuotas iš projekto „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020–2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03925-PR001, lėšų. Tam gauta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ 20,0 tūkst. Eur parama.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9

Nuo 2023-02-01 d. iki 2022-03-03 d. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  • Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 64846,16 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 64846,16 Eur.
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 8351,31 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 8351,31 Eur.

Kvietimo dokumentacija čia.

Kviečiame į informacinį renginį, kuris vyks nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje 2023-01-11 d. 14 val. Prisijungimo nuoroda čia.