Vietos plėtros strategijos pristatymas ir VVG „Nemunas“ narių visuotinis susirinkimas

Kviečiame visus VVG narius, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių ir biudžetinių organizacijų, vietos valdžios ir verslo atstovus į galutinį Vietos veiklos grupės „Nemunas“ 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos pristatymą, kuris vyks 2023-05-26 d. (penktadienį) 16 val. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje adresu Vilniaus g. 4, Jurbarkas.

Norime tinkamai pasiruošti, todėl, planuojantys dalyvauti, užsiregistruokite čia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgEz4oix83hPcIA5a4bitosW5VCkET48mrLJG9RQPDqgJYvw/viewform

Dar galite pateikti pastabas rengiamai strategijai nuo kurios priklausys daugiau kaip 1,2 mln. Eur paskirstymas bendruomeninėms, nevyriausybinėms, biudžetinėms organizacijoms ir verslui. Strategijos projektas ir kita informacija čia: https://vvgnemunas.lt/strategija-2024-2029/

Prieš vietos plėtros strategijos pristatymą 15 val. kviečiame visus VVG „Nemunas“ narius į visuotinį narių susirinkimą. Darbotvarkė: 1. Dėl VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos patvirtinimo.

Išrinkta nauja Valdyba ir pirmininkas

2023-04-20 d. vykusio VVG „Nemunas“ visuotinio narių susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Valdyba:

 • Pilietinės visuomenės atstovai: Aušrinė Mačiulaitytė, Evelina Tamošaitytė, Jolita Bajarūnienė, Lina Lukošienė, Petras Baršauskas;
 • Verslo atstovai: Aurelija Gedminienė, Ramūnas Siniauskas, Inga Balčiuvienė, Lukas Oberauskas;
 • Vietos valdžios atstovai: Ernestas Sinkus, Sigitas Vaitiekūnas.

VVG „Nemunas“ pirmininku išrinktas Ramūnas Siniauskas, jo pavaduotoju Sigitas Vaitiekūnas

Visuotinis VVG „Nemunas“ narių susirinkimas 2023-04-20

Kviečiame visus VVG „Nemunas“ narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2023-04-20 d. (ketvirtadienį) 15 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda ir posėdžio medžiaga visiems atstovams bus išsiųsta el. paštu. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją).

Darbotvarkė:

1. Dėl VVG „Nemunas“ veiklos ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo.

2. Dėl VVG „Nemunas“ finansinės atskaitomybės už 2022 m. patvirtinimo.

3. Dėl VVG „Nemunas“ įstatų keitimo.

4. Dėl VVG „Nemunas“ stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo ir išstojimo, pašalinimo iš narių tvarkos patvirtinimo.

5. Dėl VVG „Nemunas“ valdybos darbo reglamento patvirtinimo

6. Dėl VVG „Nemunas“ valdybos rinkimų.

7. Dėl VVG „Nemunas“ pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimų.

8. Kiti klausimai.

Pradėta rengti nauja vietos plėtros strategija

2022-12-27 d. VVG „Nemunas“ valdybos sprendimu Nr. V-5 pradėta rengti VVG „Nemunas“ 2024-2029 metų vietos plėtros strategija, atitinkanti LEADER programos reikalavimus. Visą informaciją, susijusią su šios strategijos rengimu, rasite čia.

VVG „Nemunas“ 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas bus finansuotas iš projekto „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020–2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03925-PR001, lėšų. Tam gauta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ 20,0 tūkst. Eur parama.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9

Nuo 2023-02-01 d. iki 2022-03-03 d. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

 • Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 64846,16 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 64846,16 Eur.
 • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 8351,31 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 8351,31 Eur.

Kvietimo dokumentacija čia.

Kviečiame į informacinį renginį, kuris vyks nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje 2023-01-11 d. 14 val. Prisijungimo nuoroda čia.

Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas

2023 m. VVG „Nemunas“ įgyvendino projektą „Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2020-2027 m ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03925-PR001, finansuojamą pagal Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parengiamoji parama“.

Projekto tikslas – parengti Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos 2021-2027 m. ES finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategiją. Tam buvo numatytos vykdyti projekto veiklos:

 1. Statistinės informacijos rinkimas;
 2. Gyventojų apklausos vykdymas;
 3. Susitikimai su gyventojais, nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių įstaigų ir verslo atstovais;
 4. VPS rengimas;
 5. VPS pristatymas ir tvirtinimas;
 6. VPS rengimo projekto administravimas (mokėjimo prašymų, ataskaitų teikimas, veiklų organizavimas).

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos lėšos – 20000 Eur.

Sumanių kaimų projektų finansavimas 2022-11-08 d.

VVG „Nemunas“ dėl pasiektų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatų pateko į 15 VVG sąrašą, kurioms Žemės ūkio ministerija artimiausiu metu turėtų skirti lėšas Sumanių kaimų programos įgyvendinimui.
VVG numatė šiai programai 208,0 tūkst. Eur paramą. Paraiškų surinkimas turėtų būti kitų metų pradžioje, todėl jau dabar reikia pradėti tam ruoštis.
Programoje numatytas atsinaujinančių energijos šaltinių (pvz. saulės elektrinių) įrengimas. Tačiau, norint gauti finansavimą, projektų įdėjos turės būti platesnės, projektas turės būti įgyvendinamas su partneriais ir t.t. Todėl kviečiame visus, norinčius daugiau sužinoti apie Sumanių kaimų projektų rengimo ir įgyvendinimo Jurbarko rajone galimybes, į renginį, kuris vyks 2022 lapkričio 8 d. (antradienį) 14 val. Jurbarko verslo centro konferencijų salėje adresu Dariaus ir Girėno g. 120a, Jurbarkas. 
 

Visuotinis narių susirinkimas 2022-09-26 d.

VVG „Nemunas“ visuotinis narių susirinkimas įvyks 2022-09-26 d. (pirrmadienį), 16 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda visiems nariams bus išsiųsta el. paštu atstovaujantiems asmenims. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją). Darbotvarkė:

 1. Dėl VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategijos pakeitimo.

Kviečiame VVG narius aktyviai dalyvauti.

Baigiamas įgyvendinti projektas „Virtuvė mus jungia“

VVG „Nemunas“ baigia įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Virtuvė mus jungia“, projekto Nr. 44TT-KT-20-1-02194-PR001.

Projekto metu vyko 2 kulinarinio paveldo dirbtuvės:

 1. VVG „Nemunas“ teritorijoje kulinarinio paveldo dirbtuvės vyko 2021 m. rugpjūčio 13-15 dienomis. Dalyvavo 14 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 13 asmenų iš VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų. Buvo pristatomas savo teritorijų kulinarinis paveldas, ieškota panašumų ir skirtumų, kartu dalyvauta kulinarinio paveldo edukacijose, atrenkami patiekalai, kurie vėliau įtraukti į kulinarinio paveldo receptų rinkinį, pasirengta maisto gaminimo edukacijoms, kurios vyko trečiąją dirbtuvių dieną Veliuonoje. Vakarais vyko vakaronės, kuriose buvo pristatomos krašto tradicijos bei kultūra, veiklų aptarimas.
 2. VVG „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijose kulinarinio paveldo dirbtuvės vyko 2021 m. rugsėjo 13-16 dienomis (po 2 dienas kiekvienoje VVG). Dalyvavo 12 asmenų iš VVG „Nemunas“ ir 26 asmenys iš VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų. Buvo pristatomas savo teritorijų kulinarinis paveldas, kartu gaminti VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ ir VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų krašto tradiciniai patiekalai, atrenkami patiekalai, kurie vėliau įtraukti į kulinarinio paveldo receptų rinkinį. Vakarais vyko vakaronės, kuriose buvo pristatomos krašto tradicijos bei kultūra, veiklų aptarimas.

VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje 2022 m. birželio 18-19 dienomis vyko konferencija, pristatanti kulinarinį paveldą ir projekto rezultatus. Dalyvavo 16 asmenų iš VVG „Nemunas“ teritorijos ir 31 iš VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ bei VVG „Bądźmy Razem“ teritorijų. Antrąją dieną renginyje, skirtame vietos bendruomenėms ir svečiams, projekto dalyviai pristatė projekto rezultatus, savo krašto kulinarinį paveldą, rengė maisto gaminimo edukacijas, dalyvavo geriausių patiekalų varžytuvėse.

Projekto metu buvo atrinkta 15 receptų ir parengtas kulinarinio paveldo receptų rinkinys lietuvių ir lenkų kalbomis – 300 kompl. Elektroninę rinkinio versiją galima atsisiųsti iš čia.

Nuotraukos VVG „Nemunas” Facebook paskyroje https://www.facebook.com/vvgnemunas/photos