Apie vietos veiklos grupę „Nemunas“

Vietos veiklos grupė „Nemunas“ (VVG „Nemunas“) įkurta 2008 m. balandžio 18 d. po to, kai įvyko Pagėgių ir Jurbarko rajono savivaldybių vietos veiklos grupės „Nemunas“ reorganizacija (ji buvo įkurta 2004 m.).

VVG „Nemunas” – tai Jurbarko rajono kaimiškoje teritorijoje veikianti partnerystės organizacija – jungianti nevalstybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir valdžios institucijų atstovus, vykdo bendrus veiklos planus, mobilizuoja bei derina vietos plėtros dalyvių interesus, maksimaliai panaudoja vietos išteklius ir užtikrina regiono ilgalaikes kaimo plėtros perspektyvas.

VVG „Nemunas“ teritorija yra vientisa administracine prasme – tai visa Jurbarko rajono savivaldybės teritorija (1493 kv. km), išskyrus Jurbarko miestą. Jurbarko rajono VVG teritorijos vienuolikoje kaimiškų seniūnijų yra tik vienas miestas – Smalininkai (600 gyventojų), aštuoni miesteliai (Eržvilkas, Skirsnemunė, Raudonė, Seredžius, Šimkaičiai, Vadžgirys, Veliuona, Viešvilė), 373 kaimai ir 8 viensėdžiai.

Teritorija yra vientisa ne tik geografiniu, bet ir socialiniu bei ekonominiu aspektais: tai pasienio regionas, turintis unikalių gamtos išteklių, gausų istorijos ir kultūros paveldą. Rajonas, kaip periferinis Lietuvos regionas, turi nepanaudotą plėtros potencialą, suteikiantį plačią nišą veikimui. Problemos visoje VVG teritorijoje yra panašios: nepalankios gyventojų demografinės tendencijos; mažėjantis darbo rinkos aktyvumas ir jaunimo emigracija į miestus ir užsienį, neišplėtota gyvenviečių socialinė infrastruktūra ir t.t.

VVG „Nemunas“ veikla įgyvendinant principą „iš apačios į viršų“ yra nukreipta į vietos gyventojų problemų ir poreikių suvokimą, naujų tikslų, veiklos krypčių ir veiksmų pasirinkimą. VVG „Nemunas“ veikla grindžiama vertybiniu pagrindu. VVG „Nemunas“ nariai įvardijo pagrindines bendros veiklos vertybes:

  1. Sąžiningumas: žodžio, susitarimų ir įsipareigojimų laikymasis ir tikėjimas, kad to paties laikysis ir kiti. Patikėto darbo sąžiningas atlikimas, veiklos skaidrumas;
  2. Atsakomybė: kiekvienas atsako už jam patikėtą darbą, taip pat savo veiksmus ir žodžius, taip pat atsakoma už bendrai priimtus sprendimus. Kada veikiama VVG vardu, atsakoma už organizacijos veiklos rezultatus ir įvaizdį, taip pat VVG nariai yra atsakingi už kokybišką strategijos įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus;
  3. Tarpusavio parama: šis principas būdingas visai VVG veiklai. VVG nariai puoselėja bendrą veiklą ir stengiasi suvokti savo partnerius, nebijo paprašyti paramos ar pasiūlyti pagalbą kitiems. Tarpusavio paramą užtikrina ne tik VVG narių įsipareigojimas bendrai parengtos strategijos vizijai, bet ir geras VVG veiklos organizavimas bei palankus bendrai veiklai organizacijos psichologinis mikroklimatas, taip pat visų veiklos dalyvių geranoriškumas; darbas komandoje;
  4. Aktyvumas: kiekvienas VVG narys asmeniškai ir pati VVG organizacija nevengia sunkių situacijų, atsakingai sprendžia iškilusias problemas, taip pat stengiasi išnaudoti visas veiklos galimybes ir ragina kitus aktyviau veikti (iniciatyvumo skatinimas ir pavyzdžio demonstravimas);
  5. Atvirumas: VVG veikia atvirai ir skaidriai, t.y. informuoja apie savo veiklą visus, kurie domisi VVG veikla, tariasi su partneriais ir kaimo gyventojais, įsiklauso į kitų nuomonę ir pasirengusi aptarti bei priimti savo veiklos kritiką, kaip ir siūlomas naujas veiklos idėjas;
  6. Tikėjimas tuo, ką darome: VVG veikia tik matydama savo bendros veiklos prasmę, todėl į bet kokią naują idėją ar siūlymus veikti žiūrima konstruktyviai, t.y. geranoriškai ir kritiškai. Bendros veiklos sprendimai priimami tik įsitikinus jų teisingumu ir prasmingumu;
  7. Kūrybiškumas: VVG siekia kuo detaliau suvokti sprendžiamas problemas, yra atvira naujiems požiūriams ir nuolat ieško naujų veiklos galimybių bei problemų sprendimo būdų.

VVG „Nemunas“ teritorijos vizija – tai aktyviai ir atsakingai savo gyvenimo gerovę kuriančios bendruomenės kraštas, įsikūręs šalia vaizdingos Nemuno upės, kur socialinė atskirtis mažinama bendromis pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios pastangomis.

VVG „Nemunas“ misija – sutelkti Nemuno krašto bendruomenę kaimo atnaujinimui ir socialinės sanglaudos stiprinimui.

Scroll to Top
Skip to content