Kvietimai

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6 vyksta nuo 2021-03-15 d. 10 val. iki 2021-04-26 d. 16 val. šioms VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonėms:

  1. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 336748,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75000,00 Eur.
  2. Vietos projektų pareiškėjų,  vykdytojų ir naudos gavėjų mokymas, įgūdžių įgijimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 10000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10000,00 Eur.
Kvietimo Nr. 6 dokumentai
Visi kvietimai