Išrinkta nauja Valdyba ir pirmininkas

2023-04-20 d. vykusio VVG „Nemunas“ visuotinio narių susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Valdyba:

  • Pilietinės visuomenės atstovai: Aušrinė Mačiulaitytė, Evelina Tamošaitytė, Jolita Bajarūnienė, Lina Lukošienė, Petras Baršauskas;
  • Verslo atstovai: Aurelija Gedminienė, Ramūnas Siniauskas, Inga Balčiuvienė, Lukas Oberauskas;
  • Vietos valdžios atstovai: Ernestas Sinkus, Sigitas Vaitiekūnas.

VVG „Nemunas“ pirmininku išrinktas Ramūnas Siniauskas, jo pavaduotoju Sigitas Vaitiekūnas

Visuotinis VVG „Nemunas“ narių susirinkimas 2023-04-20

Kviečiame visus VVG „Nemunas“ narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2023-04-20 d. (ketvirtadienį) 15 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (prisijungimo nuoroda ir posėdžio medžiaga visiems atstovams bus išsiųsta el. paštu. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti VVG „Nemunas“ administraciją).

Darbotvarkė:

1. Dėl VVG „Nemunas“ veiklos ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo.

2. Dėl VVG „Nemunas“ finansinės atskaitomybės už 2022 m. patvirtinimo.

3. Dėl VVG „Nemunas“ įstatų keitimo.

4. Dėl VVG „Nemunas“ stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo ir išstojimo, pašalinimo iš narių tvarkos patvirtinimo.

5. Dėl VVG „Nemunas“ valdybos darbo reglamento patvirtinimo

6. Dėl VVG „Nemunas“ valdybos rinkimų.

7. Dėl VVG „Nemunas“ pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimų.

8. Kiti klausimai.