Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

Nuo 2022-02-21 d. 10 val. iki 2022-03-28 d. 15 val. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas šiai VVG „Nemunas“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos priemonei „Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 207975,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75000,00 Eur.

Kvietimo dokumentacija čia.

Informacinis renginys 2021-01-12 d.

Kviečiame 2021-01-12 d. (trečiadienį) nuo 15 val. į informacinį renginį, kuriame bus pristatytas VVG „Nemunas“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas ir priemonės:
1. Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8;
2. Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;
3. Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10;
4. Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.
Renginys vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDFiNjYyNmYtYmI2Mi00NTBjLWFjZmEtYjk4N2E3NzY5M2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea1e4ee6-1225-49e3-9ba1-fd0d985d45f3%22%2c%22Oid%22%3a%22523e619e-5707-4b51-adf3-5f02ad61e199%22%7d